LatvianRussian (CIS)
Sākums Kā nodibināt DzĪB

Kā nodibināt DzĪB

KĀ PĀRŅEMT MĀJU SAVĀ PĀRVALDĪŠANĀ UN IZVEIDOT DZĪVOKĻU ĪPAŠNIEKU BIEDRĪBU.

AR KO SĀKT ?

Sperot pirmo soli, ir jāatbild sev uz jautājumu – kāpēc jūs vēlaties dibināt dzīvokļu īpašnieku biedrību? Tikai izveidojot sev argumentu PAR un PRET līkni, jūs varēsiet pārliecināt kaimiņus par sava viedokļa pareizību.

Kādus argumentus izmantojam mēs?

  1. Mēs maksājam naudu par mūsu mājas apsaimniekošanu, un mums jābūt pārliecinātiem , ka šī nauda tiks izmantota tikai mūsu mājas vajadzībām.
  2. Mēs paši varēsim noteikt maksu par mājas apsaimniekošanu, par pamatu ņemot reālos izdevumus un mājas tehnisko stāvokli.
  3. Visas mājas komunikācijas ir jāuztur labā tehniskā stāvoklī, lai saņemtu kvalitatīvus komunālos pakalpojumus.
  4. Kādam jāpārstāv visu dzīvokļu īpašnieku intereses un jāpalīdz mājas iedzīvotājiem risināt radušās problēmas.
  5. Mēs varēsim paši lemt par līdzekļu uzkrāšanu un izmantošanu mājas remontiem.
  6. Nodibinot dzīvokļu īpašnieku biedrību – juridisku personu, pārņemot māju savā pārvaldīšana, mēs varēsim neatkarīgi pieņemt lēmumus par mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas formu:

-          Mēs varēsim paši pārvaldīt savu māju, kādam no valdes locekļiem nosakot pildīt pārvaldnieka pienākumus.

-          Mēs varam slēgt līgumu ar jebkuru firmu, kas sniedz māju pārvaldīšanas, grāmatvedības, sabiedrības lietvedības pakalpojumus.

-          Mēs varam jebkurā brīdī, pamatojoties uz sabiedrības biedru kopsapulces lēmumu mainīt pārvaldīšanas formu.

 

MEKLĒJIET DOMUBIEDRUS

Tātad, Jūs pieņēmuši lēmumu dibināt dzīvokļu īpašnieku biedrību. Sāciet apspriest to ar saviem kaimiņiem. Sāciet ar tiem, kurus labāk pazīstat. Lūdziet viņus, savukārt, pārrunāt to ar citiem. Nemēģiniet uzreiz saņemt apstiprinošu atbildi, jo ne vienas stundas laikā jūs pieņēmāt savu lēmumu. Dodiet laiku citiem padomāt.

Sāciet jau plānot valdes sastāvu un priekšsēdētaja kandidatūru. Ja jūtat sevī spēku uzņemties šo darbu, nekautrējieties, piedāvājiet savu kandidatūru.

Varat organizēt informatīvo sapulci par biedrības dibināšanu. Vēlams uzaicināt uz sapulci jau darbojošos dzīvokļu īpašnieku biedrību vai firmas pārstāvjus, kuri veiksmīgi pārvalda mājas. Esiet gatavi atbildēt uz jautājumiem. Noteikti būs jautājumi par to, cik naudas nāksies maksāt katram dzīvoklim biedrības dibināšanai.

Veiciet šādu aprēķinu: lai nodibinātu biedrību būs nepieciešams apmēram 90,00Ls (8,00Ls jāmaksā par reģistrāciju Uzņēmuma reģistrā; 70,00 - 80,00Ls ir juristu pakalpojumi par biedrības reģistrācijas un dibināšanas dokumentu sagatavošana, citi izdevumi – maksa par bankas konta atvēršanu, kancelejas izdevumi.

Piemērs:

Māja ir 72 dzīvokļi. Lai pārņemtu māju biedrības pārvaldīšanā, nepieciešama 37 dzīvokļu īpašnieka piekrišana. Ja īpašnieks nevar piedalīties sapulcē, viņu var pārstāvēt pilnvarota persona. Īrniekiem, kuri nav privatizējuši savus dzīvokļus, nav balsstiesību. Per viņiem balsos pašvaldības vai valsts pilnvarots pārstāvis atkarībā no tā, kam pieder neprivatizētie dzīvokļi.

90,00Ls jādala uz 37, sanāk 2,44Ls no katra īpašniek

 

DZĪVOKĻU ĪPAŠNIEKU KOPSAPULCES GATAVOŠANA

Tagad ir īstais laiks, lai sasauktu pirmo dzīvokļu kopsapulci lēmuma pieņemšanai par kopīpašuma esošas daļas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu dibinot dzīvokļu īpašnieku biedrību. Nepārslogojiet šīs sapulces darba kārtību. Atlieciet jautājumu par pārvaldīšanas formu (skat. 1.solis 6.punkts). Konkrētu pārvaldīšanas formu ir jāizvēlas tad, kad dzīvokļu īpašnieku biedrība ir reģistrēta Uzņēmumu reģistrā.

Kopsapulci var sasaukt viens vai vairāki dzīvokļu īpašnieki. Uzmanīgi izlasiet Ekonomikas ministrijas 22.03.1999. metodiskos norādījumus par sapulces organizēšanas kārtību, lai neviens nevarētu apstrīdēt šīs sapulces tiesīgumu, tā jums ir jānovada precīzi. Neaizmirstiet rakstiski (ierakstītā vēstule vai izsniedzot vēstuli pret parakstu) uzaicināt uz dzīvokļu īpašnieku sapulci neprivatizēto dzīvokļu īpašniekus. Piemēram, ja tā ir pašvaldība, vēstule jāsūta attiecīgā rajona vai priekšpilsētas izpilddirektoram. Kur rīkot sapulci? Ja mājā nav atbilstošu telpu, tad var vienoties ar blakus esošo skolu vai ar pašvaldību.

Ja sapulcē pieņemts lēmums par biedrības dibināšanu, tad pierakstiet visus, kas vēlās tajā iestāties. Palīdziet viņiem noteiktā laikā iesniegt iniciatīvai grupai īpašuma tiesības uz dzīvokli apstiprinoša dokumenta kopiju un dzīvokļa īpašnieka pases kopiju, samaksāt norunāto iemaksu.

 

DIBINĀM BIEDRĪBU

Tātad ir savākta nauda un dokumenti. Vēlams atrast juristu, kurš pārzina dzīvokļu īpašnieku biedrību praktisko darbību, nevis tikai uzņēmumu reģistrāciju. Jo biedrības statūti – tas ir galvenais dokuments, balstoties kuru jūsu biedrība strādās, pieņems lēmumus utt. Piedāvājiet biedrības valdes locekļu kandidātiem iepazīties ar statūtu projektu pirms apstiprināšanas sapulcē. Sasauciet dibināšanas sapulci, kurā ievēliet valdes locekļus un priekšsēdētāju, revīzijas komisiju. Valdes locekļi un pat biedrības valdes priekšsēdētājs, revīzijas komisijas locekļi var būt ne tikai biedrības biedri, bet ari citas personas, ko ievēl sapulce (piemēram, kāda dzīvokļa īpašnieka ģimenes locekļi).Viņiem būs tiesības pārstāvēt biedrību, pamatojoties uz biedrības statūtiem, bet viņiem nebūs balss tiesību lēmumu pieņemšanā, ja viņi nesaņems pilnvaru no dzīvokļa īpašnieka.

Atlicis iesniegt dokumentus Uzņēmumu reģistrā.

Ir svarīgi neaizmirst savākt visus čekus, kas apstiprina jūsu ar reģistrāciju saistītos izdevumus. Neaizmirstiet, ka jums nāksies atskaitīties biedrības biedru kopsapulcēs priekša par katru iztērēto santīmu.

Pēc reģistrācijas Uzņēmumu reģistrā nepieciešams reģistrēties sava rajona (priekšpilsētas) Valsts ieņēmumu dienestā un katru mēnesi sniegt sociālā nodokļa atskaites, pat ja jūsu biedrība vēl nav sākusi praktisko darbību un neviens nesaņem algu.

 

ATSKAITĀMIES PAR SAVU DARBU

Pēc biedrības reģistrācijas sasauciet biedrības biedru ārkārtas sapulci. Atskaitieties par paveikto darbu. Obligāti sniedziet finanšu atskaiti - cik naudas un kādiem mērķiem tika iztērēts, cik atlicis.

Darba kārtībā noteikti jāiekļauj jautājums par mājas un tai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārņemšanu dzīvokļu īpašnieku sabiedrības pārvaldīšanā un apsaimniekošanā. Šī protokola izraksts par lēmumu pārņemt māju jums būs nepieciešams, iesniedzot pieteikumu par mājas pārņemšanu īpašuma departamentā. Ar šīs sapulces lēmumu nosakiet arī mājas pārņemšanas komisiju vai uzdodiet to veikt valdei. Māja ir jāpārņem, no domes īpašuma departamenta vai valsts, nevis no namu pārvaldes.

Šādās sapulcēs lēmumi tiek pieņemti ar vienkāršu klātesošo biedrības biedru balsu vairākumu. Sapulcē ir jāpiedalās ne mazāk kā pusei no kopējo biedru skaita. Ja piedalās mazāk par pusi, tad šāda sapulce nav lemttiesīga (par ko tiek sagatavots sapūlies protokols). Valdei ir pienākums ne vēlāk, ka trīs nedēļu laikā sasaukt atkārtotu sapulci ar tādu pašu darba kārtību. Šī sapulce būs lemttiesīga neatkarīgi no dalībnieku skaita (Biedrību un nodibinājumu likuma 37.panta 2.daļa).

Personīgais viedoklis.

Lai nezaudētu laiku, paziņojumā par dzīvokļu īpašnieku biedrības sapulci (kurā obligāti jānorāda darba kārtība, jo sapulcei ir tiesības izskatīt tikai tos jautājumus, kas ir norādīti darba kārtībā) var norādīt, ka kvoruma trūkuma gadījumā atkārtota sapulce ar to pašu darba kārtību notiks (norādīt datumu, laiku, vietu). Ērti ir noteikt atkārtoto sapulci nākamajā dienā, jo sapulces priekšvakarā jūs tai gatavojaties, bet 10 dienu laikā daudz ko var aizmirst, un nāksies gatavoties no jauna.

 

GATAVOJAMIES PĀRŅEMT MĀJU

Tātad sagatavošanās darbi ir pabeigti. Ir laiks pieņemt lēmumu par konkrētas pārvaldīšanas formas izvēli. Biedrības valdes uzdevums ir sniegt biedrības biedru sapulcei maksimālu informāciju. Līdz kopsapulcei sasauciet biedrības valdes sēdi, kurā izvēlieties, pēc jūsu domām, vislabāko variantu, ko rekomendēsiet kopsapulcei apstiprināšanai. Noteikti argumentējiet savu viedokli.

Sapulce apstipriniet mājas apsaimniekošanas maksas lielumu.

Neaizmirstiet pareizi, atbilstoši pastāvošajiem dokumentu noformēšanas noteikumiem noformēt kopsapulču valdes sēžu protokolus.

Iesniedziet īpašuma departamentā pieteikumu par mājas pārņemšanu.

 

PĀRŅEMAM MĀJU

Mājas pieņemšanas un nodošanas aktu paraksta izveidotā komisija. Biedrības pienākums ir mēneša laikā māju pārņemt.

Pievērsiet uzmanību finansiālajai pusei. Māja jāpārņem bez parādiem, t.i., lai līdzšinējais pārvaldnieks (namu pārvalde) pati tiek galā ar parādniekiem, kas būs palikuši uz mājas pārņemšanas brīdi, un pats norēķinās par parādiem ar komunālo pakalpojumu sniedzējiem.

Slēdzot apsaimniekošanas līgumu ar jebkuru juridisku personu, vēlams izanalizēt visus noteikumus.