LatvianRussian (CIS)
Sākums Asociācijas Statūti

LDMRA Statūti

                                                                      Biedrība

LDMRA „Latvijas daudzdzīvokļu māju renovācijas asociācija”

STATŪTI

 

1.nodaļa. Biedrības nosaukums un atrašanas vieta.

1.1.      Biedrības pilns nosaukums ir: Biedrība  LDMRA “Latvijas daudzdzīvokļu māju renovācijas

asociācija” (turpmāk tekstā -Biedrība).

1.2.  Biedrības LDMRA „Latvijas daudzdzīvokļu māju renovācijas asociācija” valdes atrašanās vieta un juridiskā adrese ir: Mēness iela 13-9, Lielvārde, LV-5070

Adrese tiek ierakstīta biedrību un nodibinājumu reģistrā.

1.2.4.   Biedrība LDMRA „Latvijas daudzdzīvokļu māju renovācijas asociācija”

pasta adrese ir: Mēness iela 13-9, Lielvārde, LV-5070


2.nodaļa. Biedrības mērķi.

2.1.  Biedrības mērķi ir:

2.1.1. apvienot sadarbībai valsts institūcijas, pašvaldības, amatpersonas, ražotājus, uzņēmējus, tirgotājus, siltuma ražotājus, atjaunojamās un/vai alternatīvās enerģijas ražotājus, koģenerācijas ražotājus, būvniekus, bankas, avīzes, žurnālus, žurnālistus, interneta portālus, juristus, projektētājus, arhitektus, energoaditorus, namu pārvaldes, apsaimniekotājus, daudzdzīvokļu māju apvienības, juridiskās un fiziskās personas, kā arī visus, kuri piedalās daudzdzīvokļu māju renovācijas un pārvaldīšanas procesā, lai palīdzētu un atvieglotu daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem renovācijas un pārvaldīšanas procesu;

2.1.2. sniegt visu nepieciešamo informāciju daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem par visiem pieejamiem finanšu avotiem: mājas uzkrājumi; pašvaldības finansējums; valsts finansējums; Eiropas Savienības finansējums; kredītiestāžu finansējums, kā tos apgūt, un pareizi izmantot.

2.1.3. sniegt visu nepieciešamo informāciju daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem caur valsts institūcijām, pašvaldībām, amatpersonām, asociācijām, konferencēm, semināriem, televīziju, avīzēm, žurnāliem, interneta portāliem, namu pārvaldēm, apsaimniekotājiem par renovācijas un pārvaldīšanas procesu. Lai renovācijas un pārvaldīšanas process daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem kļūtu pēc iespējas lētāks un kvalitatīvāks, un tajā būtu pielietoti visjaunākie un visefektīvākie tehnoloģiskie risinājumi un metodes;

2.1.4. veicināt lai tehnoloģijas un materiāli, kuri būs izmantoti renovācijas un pārvaldīšanas procesa, būtu pēc iespējas vairāk draudzīgi videi. Lai materiālu ražošanas, kalpošanas un ari utilizācijas procesā videi būtu izraisīts pēc iespējas mazāks kaitējums;

2.1.5. daudzdzīvokļu māju apkures procesā samazināt enerģijas patēriņu, lai slogs uz mūsu tautsaimniecību būtu mazāks, un Latvijas iedzīvotāji mazāk par 40% iepirktu dabas gāzi, elektrību un citus enerģijas avotus no citām valstīm;

2.1.6.  kādās ēkas atjaunošanās un modernizēšanas  metodēs un tehnoloģijās investēt līdzekļus, lai maksimāli pagarinātu ēkas ekspluatācijas laiku, sasniegt maksimālo ekonomiju un komforta līmeni, ieguldot minimālus naudas līdzekļus;

2.1.7. veicināt lai apkures enerģijas ražošanai tiktu izmantoti videi draudzīgi atjaunojamie enerģijas resursi (saules kolektori, biogāze, siltuma sūkņi utt.) un lai būtu vairāk lokālās siltuma ražošanas stacijas, lai netērētu Latvijas iedzīvotāju naudu uz siltuma enerģijas zudumiem;

2.1.8. pamatoti, atsauksmju un aptaujas veidā izveidot un publicēt reitingus par: tehnoloģijām, uzņēmumiem, pašvaldībām, namu pārvaldēm un visiem pārējiem kuri piedalās renovācijas un pārvaldīšanas procesā;

2.1.9. izstrādāt ieteikumus normatīvo aktu projektiem un līdzdarboties to izskatīšanā, sniegt risinājumus  normatīvo aktu uzlabošanai kuri attiecās uz renovācijas un pārvaldīšanas procesu, lai maksimāli atspoguļotu daudzdzīvokļu māju iedzīvotāju vēlmes;

 

3.nodaļa. Biedrības darbības termiņš.

3.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

 

4.nodaļa. Biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana.

4.1. Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde.

4.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā divu nedēļu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.

4.3. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru kopsapulcei. Ja arī biedru kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās.

4.4. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības rakstveidā paziņojot par to valdei;

4.5. Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:

4.5.1. biedrs vairāk kā 12 mēnešus nav nomaksājis biedra naudu;

4.5.2. biedrs  nepilda kopsapulces un valdes lēmumus;

4.5.3. biedrs nepilda savus pienākumu un uzņemtās saistības;

4.5.4. biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto.

4.6. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

 

5.nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi.

5.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:

5.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē,

5.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem,

5.1.3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli,

5.2. Biedrības biedru pienākumi:

5.2.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus

5.2.2. regulāri maksāt biedra naudu,

5.2.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu realizēšanu,

5.3. Saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana.

 

6.nodaļa. Biedrības struktūrvienības.

6.1. Ar biedru sapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības;

6.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Biedrības biedru sapulce.

 

7.nodaļa. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana.

7.1. Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.

7.2. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri var pilnvarot piedalīties biedru sapulcē pārstāvju, tādā gadījumā pilnvara piedalīties un balsot biedru sapulcē izdodama rakstveidā.

7.3. Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā- ne vēlāk kā līdz 31.martam.

7.4. Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.

7.5. Biedru sapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces nosūtot katram biedram rakstisku uzaicinājumu.

7.6. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem.

7.7. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo  biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.

7.8. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem biedriem.  Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.

 

8.nodaļa. Izpildinstitūcija.

8.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no viena valdes locekļa.

8.2. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces kompetencē.

8.3. Valdes loceklis pilda savus pienākumus par atlīdzību.


9.nodaļa. Revidents.

9.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl biedru sapulce uz vienu gadu.

9.2. Biedrības revidents nevar būt Biedrības valdes loceklis.

9.3. Revidents:

9.3.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;

9.3.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;

9.3.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;

9.3.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu;

9.4. Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.

9.5. Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma saņemšanas.